22.1 C
Kathmandu
Monday, July 26, 2021

Currently in beta testing - RECAP Token. Interested? Join here!

अन्तर्दृष्टि

  • N/R
  • N/R

Must read

Review Capital: How To Participate in Testnet phase? Updated Tokenomics

How to participate in Testnet Phase of BuzzerNepal? To participate in Testnet phase of BuzzerNepal, please request testnet RECAP...

Rice, a peacemaking merchandise

Rice, is an edible starchy edible grain. It is the leading cereal crop in the world. Rice is the world's third on...

EURO 2020: Hungary stun France

Hungary stunned the World Champions after the host held France to a 1-1 draw at fan-filled Ferenc Puskas Stadium in Budapest. Antione...

High Mucormycosis cases reported in India

India has reported about 12,000 cases of "black fungus", mostly in patients recuperating from Covid-19. This severe infection is...

किन रिस अहम घमण्ड जब दईु मुठ्ठी हाम्रो सास छ 

खाली गोजी अफ्ठेिो िोजीिोटीले ससिाउँछ ठूलो पाठ त 

सबै ठीि छ भनन आफै लाई नै धाट्छ 

ति न िसैिो साथ भएनी न िसैिो आस छ 

िेहह त गनुु छ मनमा अनेिौं इख छ 

हहँड्दा हहँड्दै लडडन्छ ; लडेि नै त ससक्छ 

िे हह पाइन्न आफ्नो भाग्य भन्दा धेिै ति सत्य िहाँ बबक्छ यस्तै िहेछ जीवन भन्नै पने ठीि छ 

न त िोही पिाई मेिो न िोही खास छ 

भन्नलाई त भन्छन्सबैहदन्छु तलाई साथ त 

ति िो नजजि ि िो िस्तो त समयले नै जाँच्छ 

लड्दा लड्दै जब मन सभत्रिो दानव जजत्छ तब मानवतािो हदयो ननब्छ िहाँजानुभागेि जब मनिो िाक्षस हाँस्छ; खुसी हन्छ अहङ्िािमैनाच्छ छुहटदैन पाप पुन्ये जब मन मजस्तष्िमा िालो दाग छ

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

Review Capital: How To Participate in Testnet phase? Updated Tokenomics

How to participate in Testnet Phase of BuzzerNepal? To participate in Testnet phase of BuzzerNepal, please request testnet RECAP...

Rice, a peacemaking merchandise

Rice, is an edible starchy edible grain. It is the leading cereal crop in the world. Rice is the world's third on...

EURO 2020: Hungary stun France

Hungary stunned the World Champions after the host held France to a 1-1 draw at fan-filled Ferenc Puskas Stadium in Budapest. Antione...

High Mucormycosis cases reported in India

India has reported about 12,000 cases of "black fungus", mostly in patients recuperating from Covid-19. This severe infection is...

Truck driver Crashes into cyclists racing for charity

A pick-up driver truck has left six cyclists in a critical condition as the truck drove in to the cyclists who had...